Lid van de Nederlandse Vereninging van Postzegelhandelaren Kloek, al meer dan 60 jaar een zaak van vertrouwen Lid van de Nederlandse Vereninging Telefoonkaarten Handel

Algemene (leverings)voorwaarden

Definities en toepasselijkheid

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Koper: Iedere derde met wie Kloek Postzegelhandel een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Kloek Postzegelhandel een aanbieding doet. b. Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Kloek Postzegelhandel en Koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Kloek Postzegelhandel en Koper ter zake.

Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Kloek Postzegelhandel staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 59848278. 

De totstandkoming van overeenkomsten

Alle offertes en aanbiedingen van Kloek Postzegelhandel, daaronder begrepen catalogi, brochures, CD’s en ander promotiemateriaal zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Kloek Postzegelhandel het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Alle opgaven door Kloek Postzegelhandel zijn met zorg gedaan. Kloek Postzegelhandel kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

Prijzen

De door Kloek Postzegelhandel gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende kostenfaktoren, zoals uitvoer- en invoerrechten, transportkosten, assurantiekosten, heffingen en belastingen en de koers van buitenlandse valuta.

Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst, één of meer kostenfactoren een wijziging ondergaan, is Kloek Postzegelhandel gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.

Indien de Koper een natuurlijk persoon is, welke niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, is deze gerechtigd, ingeval sprake is van een verhoging van de prijs op grond van het voorgaande lid bepaalde, de Overeenkomst binnen een termijn van 5 werkdagen, nadat hij van de prijsverhoging kennis heeft genomen, te ontbinden.

Aanvaarding en reclame

De keuring en controle van de geleverde zaken dient Koper terstond na ontvangst te verrichten. Behoudens indien Koper een natuurlijk persoon is, niet handelende in de hoedanigheid van zijn beroep of bedrijf, heeft Koper niet het recht om in geval van een reclame zijn betaling op te schorten. Indien de reclame ongegrond is, zal Kloek Postzegelhandel te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending door Koper van de oorspronkelijk geleverde zaken.

Betalingen

Koper dient de prijs te voldoen binnen 14 dagen na besteldatum daarna vervalt de bestelling automatisch

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met twee punten.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper tevens verschuldigd alle (buiten-) gerechtelijke inningskosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Kloek Postzegelhandel geleverde producten blijven volledige en vrije eigendom van Kloek Postzegelhandel, zolang niet alle opeisbare vorderingen van Kloek Postzegelhandel op Koper geheel zijn betaald.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Kloek Postzegelhandel is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade.

De aansprakelijkheiduitsluiting in lid 1 blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Kloek Postzegelhandel of zijn leidinggevend personeel.

Kloek Postzegelhandel vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of renten, verband houdende met de door Kloek Postzegelhandel aan Koper geleverde zaken.

Verzuim en ontbinding

Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze voorwaarden mochten voortvloeien, is Koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is Kloek Postzegelhandel gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Kloek Postzegelhandel tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Kloek Postzegelhandel verder toekomende rechten.

In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Koper, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Koper, danwel – indien Koper een natuurlijke persoon is – onder curatele stelling van Koper, zullen alle Overeenkomsten met Koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Kloek Postzegelhandel Koper binnen geen redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Kloek Postzegelhandel verder toekomende rechten.

In elk van de in de leden 1 en 2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van  Kloek Postzegelhandel op Koper onmiddellijk opeisbaar, is Koper gehouden tot onmiddellijke teruggave van onbetaald gebleven zaken en heeft Kloek Postzegelhandel het recht om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden, teneinde die zaken in bezit te nemen.

Een Overeenkomst kan door Kloek Postzegelhandel worden ontbonden zonder dat door Koper aanspraak kan worden gemaakt op enige vergoeding indien de te leveren producten niet meer dan wel niet meer binnen een voor Koper aanvaardbare termijn via de reguliere toeleveranciers van Kloek Postzegelhandel verkrijgbaar zijn.

Rechtskeuzen en bevoegde rechter

Op de overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de Wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.

Gegevensbeheer en privacy

Wanneer u bij Kloek Postzegelhandel een bestelling doet is het uiteraard noodzakelijk dat u ons gegevens verstrekt die wij nodig hebben om het product bij u te doen aankomen.

De door u aan Kloek Postzegelhandel verstrekte informatie wordt met de grootste zorgvuldigheid behandeld.

Kloek Postzegelhandel biedt de klant de mogelijkheid om de toezending van geadresseerde (al dan niet elektronische) reclame op elk gewenst moment stop te zetten. De koper kan daarvoor een e-mail fax of brief sturen waarna de gegevens van de koper uit het mailingbestand van Kloek Postzegelhandel  zal worden verwijderd.

Reclame of nieuwsbrieven worden overigens alleen op eigen aanvraag toegezonden.

Leveringsvoorwaarden
De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Tenzij anderszins overeengekomen, zal Kloek Postzegelhandel. op kosten en voor risico van Koper de zaken per post aan koper leveren.

Op het moment van verzending gaat het risico ter zake de afgeleverde zaken over op koper.

Kloek Postzegelhandel is steeds gerechtigd alvorens te leveren of hiermee voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsver-plichtingen van Koper te vorderen.

Indien Koper aan Kloek Postzegelhandel. nog enige betalingsverplichtingen heeft, in het bijzonder indien facturen ter zake leveranties van Kloek Postzegelhandel aan Koper nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is Kloek Postzegelhandel gerechtigd de leververplichtingen op te schorten totdat Koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Copyright © 2004 Kloek B.V. Productie van DEKO Trend Powered by Zen Cart